Mascia, sos puntos de su progamma de su candidadu a sìndigu de Tàtari

Infrastruturas e sanidade sos temas printzipales

In sa sede de Federatzione Provintziale de su PD de Tàtari, in bia Mazzini, su candidadu a sìndigu de sa tzitade pro sa coalitzione de tzentrumanca Giuseppe Mascia s’est presentadu a su pùblicu, faghende a connòschere sas chi cunsìderat sas prioridades de s’atzione polìtica sua.

Pro cumintzare Mascia at faeddadu de s’importàntzia de unu ricàmbiu generatzionale a livellu polìticu, chi potzat garantire finas sos deretos de sos chi ant a bènnere a coa, in unu progetu pluriennale pro sa tzitade chi non siat limitadu a una consiliadura ebbia.

S’idea sua de Tàtari est de una capitale de su Cabu de Susu chi siat riferimentu de totu custa ala de Sardigna. Pro custu ddo’at bisòngiu de infrastruturas chi dda pòngiant in comunicatzione direta cun su portu de Portu Turres e cun s’aeroportu de S’Alighera.

Aterunu puntu tocadu dae su candidadu a primu tzitadinu est sa sanidade, massimamente, a pàrrere suo, su bisòngiu de progetos de edilìtzia sanitària.

In fines, Mascia at ammentadu unu de sos problemas eternos de Tàtari, chi est su se s’abba, chi, in paràulas suas, non podet sighire a èssere unu bene de lussu pro sa populatzione.

Pro concruire, at chertu pònnere in craru chi su programma polìticu suo, in casu de vitòria eletorale, no at a èssere detzìdidu a priori e luego aplicadu ma at a èssere elaboradu chirchende in antis sa partetzipatzione de sa colletividade.

At a pòdere èssere un’agiudu mannu su fatu chi como in Casteddu ddo’at una giunta regionale cun su matessi orientamentu progressista, cun s’eletzione a presidente de Todde, cosa chi diat dèpere favorire, abisu de su candidadu sìndigu, sa renèssida bona de su progetu polìticu suo.

Giuseppe Mascia, tataresu, de sa leva de su 1975, est professore de filosofia in sas iscolas superiores e segretàriu de sa Federatzione Provintziale de Tàtari de su Partidu Democràticu.

(gianni muroni)

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio